Regulamin

Właściciel sklepu:

"EXCOR" Sp. z o.o.
ul. Jarzynowa 50
94-204 Łódź, Poland

Tel. +48 42 633 53 73
Fax +48 42 633 10 45

REGON: 471597556
NIP: 727-22-60-397
Kapitał zakładowy: 120,000.00 zł
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia,XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego I Sekcja
KRS 0000198897

Regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.sklep.excor.pl

1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Sklep internetowy jest prowadzony przez „Excor” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi 94-204, ul. Jarzynowa 50, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000198897, NIP: 727-22-60-397, REGON 471-597-556, kapitał zakładowy w wysokości 120.000 zł, zwaną dalej Excor.
2. Klient może składać oświadczenia i kontaktować się z Excor: 

a) Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@excor.pl
b) Za pośrednictwem faksu (+48) 426331045
c) Telefonicznie pod numerem +48 42 633 53 73
d) Za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na wskazany powyżej adres siedziby Excor.

3. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie www.sklep.excor.pl lub przed złożeniem zamówienia Klient zostanie poproszony o potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu.
4. Excor udostępnia niniejszy regulamin również w formacie pdf, umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.

2. Składanie zamówień

1. Klient składa zamówienie na Produkt w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia na stronie Sklepu internetowego.
2. Katalog produktów dostępnych w Sklepie internetowym z podaniem ich głównych cech oraz ceny dostępny jest na stronie www.sklep.excor.pl

3. Potwierdzenie zamówienia

1. Przyjęcie zamówienia złożonego w Sklepie internetowym musi zostać potwierdzone przez Excor. Potwierdzenie zamówienia powinno być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Klienta w tym samym dniu lub do południa następnego dnia roboczego. Przy potwierdzeniu Excor nadaje indywidualny numer zamówienia.
2. Zamówienie zostaje anulowane w przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Excor wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Klienta w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzania zamówienia przez Excor.

4. Warunki płatności

1. Ceny w Sklepie internetowym podane przy każdym z Produktów są cenami brutto w PLN i zawierają 23% podatku VAT.
2. Ceny zamieszczone przy oferowanych Produktach nie obejmują kosztów przesyłki. Informacja na temat całkowitych kosztów realizacji zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.
3. Oprócz ceny, Klient obowiązany jest uiścić należność za dostawę, zgodnie z pkt 6 niniejszego Regulaminu.
4. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności: 

a) Gotówka przy odbiorze - zapłata ceny oraz należności za przesyłkę przy odbiorze gotówką prosto do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę.
b) Przedpłata na konto - Klient wpłaca na konto Excor cenę za Produkt oraz należność za przesyłkę Produktu.
Zakupiony Produkt zostaje wysłany bezzwłocznie po odnotowaniu wpływu na konto:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.: 37 1030 1654 0000 0000 0659 1201.
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko lub firmę Klienta oraz numer zamówienia nadany przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
c) Odbiór osobisty – Klient odbiera zamówiony Produkt po wcześniejszym uzgodnieniu w siedzibie Excor. Należność za Produkt reguluje w momencie jego odbierania.

5. Warunki dostawy

1. Dostawa Produktów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie www.sklep.excor.pl oraz w niniejszym Regulaminie.
2. Produkty wysyłane są przez 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku. Wysyłki nie są realizowane w soboty i niedziele oraz w święta.
3. Zamówienia traktowane są jako „dzisiejsze” jeśli zostały złożone do godz. 12 dnia roboczego. Zamówienia składane po godzinie 12 traktowane są jako złożone następnego dnia roboczego.
4. Przesyłka nadana danego dnia roboczego powinna dotrzeć na miejsce następnego dnia roboczego w godz. 8-16 (oprócz sobót, niedziel i świąt). Czas realizacji zamówień wynosi 1-3 dni roboczych liczonych od daty zapłaty za Produkt w przypadku przedpłaty na konto lub od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku płatności gotówka przy odbiorze i odbiorze osobistym.
5. W zależności od dostępności i popularności produktu czas realizacji może się nieco wydłużyć. W przypadku znacznego wydłużenia czasu realizacji zamówienia Excor zawiadamia o tym Klienta.
6. Klient ma prawo złożyć reklamację odnośnie do czasu realizacji zamówienia. Odpowiedź Excor na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
7. Do każdego zamówienia Excor wystawia fakturę, która jest doręczana Klientowi wraz z Produktem.

6. Koszty przesyłki

1. Przy wartości zamówienia przewyższającej 500 zł brutto koszt przesyłki ponosi Excor.
2. Przy wartości zamówienia nieprzewyższającej 500 zł brutto koszty przesyłki ponosi Klient.
3. Przy formie płatności – przedpłata na konto – koszty przesyłki wynoszą 17 zł brutto.
4. Przy formie płatności – gotówka przy odbiorze - koszty przesyłki wynoszą 22 zł brutto.
5. Koszt przesyłki jest doliczany do wartości całego zamówienia realizowanego jednorazowo.

7. Odbiór przesyłki

1. Po przyjeździe kuriera Klient powinien pokwitować odbiór przesyłki oraz opłacić Produkt i przesyłkę, chyba że Klient wybrał formę płatności – przedpłata na konto.
2. W obecności kuriera Klient powinien sprawdzić jej stan zewnętrzny, rozpakować i sprawdzić stan oraz ilość.
3. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność kompletacji, Klient powinien zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.
4. W protokole należy zawrzeć:

a) informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania(taśma klejąca lub firmowa)
b) informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie),
c) informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone)

5. Zaistniałe zdarzenie wraz z przedstawieniem protokołu szkody należy niezwłocznie zgłosić Excor.

8. Jakość Produktów

1. Excor jest obowiązany do dostarczenia Produktu bez wad.
2. Wszystkie sprzedawane w Sklepie internetowym produkty są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Pochodzą z legalnych źródeł.
3. Excor ponosi odpowiedzialność za wady Produktów na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności na podstawie rękojmi za wady (art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego).
4. Excor nie udziela gwarancji na Produkty.

9. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient będący konsumentem (osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego punktu.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu na odstąpienia od umowy.
4. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy przez Klienta następuje przez złożenie wobec Excor jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient  może (ale nie musi) skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu.
5. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy możliwe jest w dowolny sposób, w szczególności jeden z określonych w pkt 1.2. niniejszego Regulaminu. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną, Excor ma obowiązek niezwłocznie przekazać Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
6. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych zamówieniem albo ich części.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
8. Excor niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz zwrotu Produktu, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty przesyłki do Klienta. Excor może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Produkt inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Excor, Excor nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Excor dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient dokonywał płatności gotówką, Klient może wskazać, również w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
11. Klient ma obowiązek zwrócić przesyłką Produkt Excor niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
12. Klient obowiązany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
14. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiotem sprzedaży jest:

a) rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;

10. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Excor.
2. Przekazane nam dane osobowe są traktowane zgodnie z wymaganiami polskiego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
3. Ujawnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne w celu dokonania rejestracji i dokonania zakupów. Wszystkie udostępnione w formularzu rejestracyjnym sklepu internetowego Excor dane są chronione i wykorzystane w celu realizacji zamówienia.
4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.
5. Na żądanie Klienta Excor niezwłocznie usunie jego dane osobowe bazy danych osobowych, a  konto w Sklepie internetowym zostanie zamknięte.
6. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, Excor może wykorzystać dane korespondencyjne również do prowadzenia ewidencji klientów i rozesłania informacji promocyjnych dotyczących produktów i Sklepu internetowego.
7. Dane osobowe nie będą nigdy przekazane przez Excor osobom trzecim oraz innym firmom.
8. Sklep internetowy Excor wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta, umożliwiających:

a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,
b) utrzymanie sesji Klienta,
c) dostosowanie Sklepu internetowego do potrzeb Klienta,
d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania księgarni internetowej,
e) tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu internetowego.

11. Postępowanie reklamacyjne

W przypadku zastrzeżeń ze strony Klienta do jakiegokolwiek zachowania Excor związanego z wykonywaniem Sklepu internetowego, Klienta ma prawo zgłosić reklamację. Excor ustosunkuje się do reklamacji poprzez wysłanie do Klienta odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

12. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Załączniki:
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy